Vissza a kezdőlapra

TÁJÉKOZTATÁS

2020.07.14 14:11

Tisztelt Harsányi Lakosok!

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása számos problémára világított rá. A lakossági jelzések alapján fontosnak érezzük, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a tennivalókra.

 

I. Csapadékvíz elvezetés

 

A csapadékvizek közterületre történő kivezetése kapcsán tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonos feladata, a Vgt. 6. § (4) bekezdés c) pontja szerint az ingatlan tulajdonos tulajdonában van az ingatlanra lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvíz.

A Vgt. 16. § (6) bekezdése értelmében a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.

Továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (8) bekezdés értelmében: „A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 42. § (3) bekezdése alapján: „A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás nélküli vagy az abban foglaltaktól eltérő vízbevezetés esetén a 37. § (2) bekezdése szerint kell eljárni”.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”


Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy fenti rendelkezéseknek folyamatosan tegyenek eleget!

 

A szolgáltató jelzése nyomán problémát okoz a szennyvízcsatornába illegálisan bevezetett csapadékvíz is.

Harsány közigazgatási területén a szennyvízcsatornázás elválasztó rendszerben épült ki, azaz a csapadékvizek bevezetése tilos! A közeljövőben a szolgáltató ellenőrzéseket fog végezni, ezért nyomatékosan kérjük, ha valaki érintett, haladéktalanul szüntesse meg az illegális csapadékvíz bevezetést.

 

II. Kocsibejárók, útcsatlakozások ingatlanok előtti közterületek

 

A kerítés és az út közti terület –beleértve az árkot– nem tartozik az ingatlanhoz, nem az ott lakó tulajdona. Az közterület, amivel kapcsolatban ugyanakkor kötelessége van a lakónak, azt karbantartani kell (pl.: füvet nyírni, az ingatlanról kilógó ágakat levágni), de alakítani, csak az Önkormányzat engedélyével lehet.

Fontosnak tartjuk azt is elmondani, hogy a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához szintén az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. A nem megfelelő távolságra ültetett növényzet a gépjárművek ellentétes oldalra történő lehúzódását eredményezhetik, ami sok esetben az ott levő vízelvezető árok állapotán jelentősen ront.

A kocsibejárók, útcsatlakozások kérdése erőteljesen érinti a csapadékvíz elvezetés kérdéskörét is, mivel egy nem megfelelően létesített útcsatlakozás jelentősen akadályozhatja a csapadékvíz akadálymentes lefolyását.

A Kkt. 39.§ (1) bekezdése szerint: Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A közút kezelője a helyi közutak vonatkozásában a Harsány Község Önkormányzata, a települést átszelő út vonatkozásában a Magyar Közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága.

Mivel a lakosság egy része nem teljesítette jogszabályban előírt kötelezettségét, az adott kocsibejárók/útcsatlakozások jellemzően nem megfelelőek. Persze tudjuk, hogy ez költséggel járna mivel terv is kellene róla, de enélkül a kocsibejárók nagy része engedély nélküli, és nem teljesíti a csapadék elvezetésével kapcsolatos elvárást.


III. Ingatlanok karbantartása


Minden ingatlan használónak – tulajdonos, bérlő – kötelessége ingatlana tisztán tartásáról, gyom és gaz mentesítéséről gondoskodnia.

Harsány Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2014.( VII. 25.) önkormányzati rendeletének 6.§ a) pontja kimondja:

A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó

aki nem gondoskodik az ingatlana tisztán-tartásáról, megműveléséről, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól megtisztításáról.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Parlagfű fertőzöttség esetén közérdekű védekezés elrendelése mellett a fertőzőtt terület nagyságától függően 5.000.000.-Ft-ig terjedő növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

 

 

Tisztelt Lakosok!

 

Harsány Község Önkormányzata az elmúlt években jelentős területeken végzett a csapadékvíz ártalommentes elvezetését célzó munkálatokat.

 

Pályázati forrásból csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése valósult meg az Árpád, Bartók B., József A., Móricz Zs., Hunyadi utcákban.


Több belterületi utca csapadékvíz elvezetését korszerűsítette az Önkormányzat saját beruházásban, előregyártott beton vízelvezető elemek lerakásával.

Tudjuk, hogy ezek a munkák nem oldják meg, nem oldották meg maradéktalanul a problémákat, mert a változó időjárás okozta nagy mennyiségű csapadék elvezetésére a kiépített rendszer nem alkalmas. Rengeteg régről az Önkormányzatra maradt problémával szembesülünk. Az 1980-as években több korábbi vízelvezető árok megszüntetésre, beépítésre került. Ezek hiánya sok területen okoz komoly nehézséget, mivel a vizek léteznek, csak a legrövidebb út helyett hosszabb úton jut el a csapadékvíz a patakba.

Harsány Község Önkormányzata a település adottságaira is tekintettel kiemelt figyelmet fordít a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására, illetve olyan változtatások végrehajtására melyek tehermentesítik a település belterületi részeit. A pályázati forrásból kiépített vízelvezető rendszerek minden esetben tervező által megtervezettek és az engedélyező hatóság által engedélyezettek voltak. Ilyen beruházás kerül nemsokára megvalósításra a település egyes területein.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat törekvései eredményesek legyenek szükség van arra is, hogy a lakosok teljesítsék a jogszabályban előírt kötelezettségüket, megfelelő űrszelvényű áteresszel ellátott kocsibeállókat építsenek, a vízelvezető árkokat, átereszeket takarítsák, hovatovább ne tömjék be azokat, pusztán azért, mert a gépkocsival történő parkolást nem tudják máshogy megoldani.

A kitakarított árkokból származó földet az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan el fogja szállítani ezt csak telefonon szükséges jelezni.

 

Harsány, 2020. július 13.

 

 

Bihari Lajosné                                                                                               dr. Kántor János

polgármester                                                                                                  jegyző

 

 

[Vissza]

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      
Minden program...
Rendezvénynaptár
Harsány Helytörténete

2010.02.25. óta

912434

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...