Vissza a kezdőlapra

HIRDETMÉNY

2021.04.16 12:05

HIRDETMÉNY

az óvodai felvételről a 2021/2022-es nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében:

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

szabálysértést követ el.”

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 

- A Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.

- A Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A Harsányi Hársfavirág Óvoda és Konyha  felvételi körzete Harsány Község közigazgatási területe.

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1a) bekezdés e) pontja szerint az óvodában – a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Program alapján – folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

 

A Harsányi Hársfavirág Óvodába történő jelentkezés időpontja:

 

2021. április 20-tól, 23-ig 08.00-16.00 óra között

 

A jelentkezés helyszíne:  

Harsányi Hársfavirág Óvoda és Konyha Harsány Munkácsy utca 4.

 

 

 

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),

- a szülő személyi azonosító igazolványát,

- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

 

Az Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – értesíti a szülőket 2021. május 20. napjáig.

 

A Nknt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül a jegyzőhöz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

Az óvodában a 2021/2022. nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.

 

Harsány Község Önkormányzata, mint fenntartó képviseletében:

 

                             

                                                                                          Bihari Lajosné

                                                                                           polgármester

 

 

[Vissza]

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      
Minden program...
Rendezvénynaptár
Harsány Helytörténete

2010.02.25. óta

988409

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...