Vissza a kezdőlapra

Közérdekű adatok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal elérhetőségi adatai

 

 

Hivatalos név (teljes név)

Harsányi Polgármesteri Hivatal

Székhely

3555 Harsány, Kossuth Lajos utca 67.

Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

Postacím: 3555 Harsány Kossuth Lajos utca 67.

Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

06 46 592-200

06 46 392-410

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

06 46 392-304 

Központi elektronikus levélcím

harsanypmh@t-online.hu

A honlap URL-je

www.harsany.hu

Ügyfélfogadás helye, postacíme

Harsányi Polgármesteri Hivatal

3555 Harsány, Kossuth Lajos utca 67.

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 

 

 

 

Az ügyfélfogadás rendje

Polgármesteri Hivatal
Hétfő: 08.00-16:00

Szerda: 08:00-17:30

Péntek: 08:00-12:00

 

 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája

 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének bizottságai (a bizottsági elnökök megnevezésével)

A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 

 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetői

 

 

Az Önkormányzat vezetőinek (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző), valamint a Képviselő-testület tagjainak neve, beosztás megnevezése, hivatali eléghetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

 

1.2.A felügyelt költségvetési szervek

 

Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 

Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Az Önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek az Önkormányzat többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezek képviselőjének neve

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

1.4. Közalapítványok

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok

 

Azon közalapítványok neve, amelyeket az Önkormányzat alapított, amelyek alapítói jogát az Önkormányzat gyakorolja

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

1.5. Költségvetési szervek

 

Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

 

1.6. Lapok

 

Az Önkormányzat által alapított lapok neve

Az Önkormányzat által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Az Önkormányzat által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 

1.7. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája. (A jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy ügyrend hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával)

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve. (A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként csoportosítva.)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása. (Az e közzétételi egység által összefoglalt közzétételi kötelezettségek teljesíthetőek a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázat, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája. (A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával. E közzétételi kötelezettség teljesíthető a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.)

 

Közszolgáltatások

 

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás. (Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.)

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 

Az Önkormányzat nyilvántartásai

 

Az Önkormányzat által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az 1992. évi LXIII. tv. 28.§ (1) bek alapján.

 

Nyilvános kiadványok

 

Az Önkormányzat nyilvános kiadványainak címei

Az Önkormányzat nyilvános kiadványai témájának leírása (Kiadványonkénti bontásban)

Az Önkormányzat nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Az Önkormányzat nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatala, ülései

 

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendje, döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés)módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím),  döntéshozatalának eljárási szabályai, ülései látogathatóságának rendje

A képviselő-testület megtartott üléseinek ideje, év, hó, nap, óra megjelöléssel. (Az ülés jegyzőkönyve, döntéshozatalának dátuma, szavazásának nyilvános adatai)

A Képviselő-testület tervezett üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

A képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

Pályázatok

 

Az Önkormányzat által kiírt pályázatok felsorolása (A pályázatok szakmai leírását, eredményeit és indoklását tartalmazó dokumentumok elérhetőségének biztosításával.)

 

Közérdekű adatok igénylése

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

3. Gazdálkodási adatok


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések


Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

Az Önkormányzatra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

A működés eredményessége, teljesítmény

 

Az Önkormányzat feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

Működési statisztika

 

Az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

 

Az Önkormányzat éves költségvetései évenkénti bontásban. Korábbi költségvetési adatok

 

2010. év: 

4.2010. költségvetési rendelet

6.2010. költségvetési rendelet

7.2010. költségvetési rendelet

9.2010. költségvetési rendelet

 

2011. év:

 

10.2011. költségvetési rendelet

12.2011. költségvetési rendelet

18.2011. költségvetési rendelet

05.2011. költségvetési rendelet

08.2011. költségvetési rendelet

Harsány 2012. 1. 

 

2012. év:

 

Harsány 2012. 1. 

6.2012. költségvetési rendelet

11.2012. költségvetési rendelet

15.2012. költségvetési rendelet

21.2012. költségvetési rendelet

22.2012. költségvetési rendelet

26.2012. költségvetési rendelet

4.2013. költségvetési rendelet


2013. év:

5.2013. költségvetési rendelet

8.2013. költségvetési rendelet

14.2013. költségvetési rendelet

15.2013. költségvetési rendelet

16.2013. költségvetési rendelet

1.2014. költségvetési rendelet

7.2014. költségvetési rendelet


2014. év:

2.2014. költségvetési rendelet

8.2014. költségvetési rendelet

13.2014. költségvetési rendelet

20.2014. költségvetési rendelet

22.2014. költségvetési rendelet

4.2015. költségvetési rendelet

7.2015. költségvetési rendelet


2015. év:

3.2015. költségvetési rendelet

9.2015. költségvetési rendelet

10.2015. költségvetési rendelet

11.2015. költségvetési rendelet

13.2015. költségvetési rendelet

15.2015. költségvetési rendelet


2016. év:

5.2016. költségvetési rendelet

8.2016. költségvetési rendelet

17.2016. költségvetési rendelet

3.2017. költségvetési rendelet

8.2017. költségvetési rendelet


2017. év:

4.2017. költségvetési rendelet

7.2017. költségvetési rendelet

14.2017. költségvetési rendelet

15.2017. költségvetési rendelet

18.2017. költségvetési rendelet

 

Számviteli beszámolók

 

Az Önkormányzat számviteli törvény szerinti beszámolói

 

2010. év:

2010. I. félévi beszámoló

 

2011. év:

2011. I. félévi beszámoló

 

2012. év:2013. év:2014. év:

 

A költségvetés végrehajtása

 

Az Önkormányzatnak a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

 

2010. évi költségvetés végrehajtása

 

2011. évi költségvetés végrehajtása

 

2012. évi költségvetés végrehajtása

 

2013. évi költségvetés végrehajtása

 

2014. évi költségvetés végrehajtása

 

2015. évi költségvetés végrehajtása

 

2016. évi költségvetés végrehajtása

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

A foglalkoztatottak

 

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatottak létszáma

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai részére nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Támogatások

 

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 

2010.-2011. évi támogatások

 

2012. évi támogatások

 

2013. évi támogatások

 

2014. évi támogatások

 

2015. évi támogatások

 

Szerződések

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

 

2011. évi szerződések

 

Koncessziók

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

Egyéb kifizetések

 

Az Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 

 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 22. számú mellékletének 1.2.pontjában foglalt adatok

 

Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolása, rövid leírása; hatásuk rövid, számszerű elemzése

 

Következő hónap
Ke Sze Csü Szo Va

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    
Minden program...
Rendezvénynaptár
Önkormányzati vendégház

2010.02.25. óta

721301

látogató járt oldalainkon

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...